דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721


והנה כמה פעמים זכרנו למעלה מעלות עם קדוש ישראל, עם בחינתם בעבודת בוראם יותר מזולת עמים, כי לא נעדר מבחינת עבודתם את הבורא ברוך הוא שום דבר בעולם, ובכל דבר שבא לכלל בריאה שייך הכל אל התורה והעבודה, וכמוזכר בפרשיות הקודמות פירוש הפסוק (שמות ה, יא) לא נגרע מעבודתכם דבר עיין שם, ואפילו אכול האדם לחמו ושתות מימיו ויתר פרטי מאכל שלחנו וריבוי התענוגים שיש בעולם, בכולם יכול האדם למצוא בהם רמיזא דחכמתא לעבודת בוראו, והכתוב רומז לזה (בראשית יז, יג) והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם, ירצה להורות את האמור, והחי יתן אל לבו כל מה שעשה לו הקדוש ברוך הוא ונותן לו איזה תענוג, הוא רק שישיג מזה תענוגים רוחניים, כי זה כלל גדול בתורה כמו שהוא בשורש ככה נתפשט להנבראים, וכל בחינת התענוגים יש להם מקום מוצא באורות עליונים, וילמוד האדם סתום מן המפורש והגלוי, אם הוא מרגיש ומתענג כל כך מתענוג הגשמי, איך לא ידבק את נפשו בהתעוררת והתלהבות להבורא ברוך הוא תענוג כל התענוגים, וזהו ונתתי בחינת בריתי המורה השפעת התענוגים מהשורש, ונשתלשל דוגמות בבשרכם, וכאשר באמת חכמים הגידו (ברכות נז, ב) (ששמש) [שתשמיש] אחת מתענוגי עולם הבא, וכל זאת נתתי בבשרכם לברית עולם, שתשיגו מזה להקים ברית עליון צדיק עליון, להשפיע משפע וברכה עליונה למקום הראוי נאוה קודש שכינת עוזינו, ובספר בחיי מצאתי ראיתי גם כן כדברי, שפירש פירוש הפסוק (תהלים לח, י) אדני נגדך כל תאותי, כל בחינות התאות שהוטבע באדם הגשמי המה רק נגדך, כלומר דוגמא לתאוות הרוחניים, שישיג מתאות הגשמים המורגשים לגוף ולעין ולאזן הגשמיים, תאות השכליים והרוחנים הנעלמים מכל רעיון, כי אם באמצעות התלבשות והתפשטות למדריגות הגשמיים ונמוכים, יתכן לו לאדם להשיג ולתפוס קצת בשכליים הנעלמים, וכבר רמזנו למעלה מאמרם ז"ל (סנהדרין פז, א) ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, כלומר אפילו בחינת הארציות של עם ישראל, גבוה בבחינה מעולה יותר מכל ארצות של זולת עמים עיין שם, אשר אנו בני ישראל מעותדים לעובדו יתברך אפילו עם ארציות, כגון אכילה ושתיה ומשא ומתן ופרטי התענוגים שהאדם מוכרח בהם, יש שם התלבשות אורות עליונים, והכל בכדי להשיג ולתפוס אלהותו יתברך מצד פעולותיו, והכל לדוגמא עליונה כנזכר אדני נגדך כל תאותי, וכבר בארנו פירוש הפסוק ודבק באשתו (בראשית ב, כד) ולכאורה תמוה וכי באה התורה להזהיר לאדם שידבק באשתו כפשוטה למלא תאותו, אמנם לזה באה תורתינו הקדושה ליהנות ממנה עצה, איך ידבק את עצמו אל הקדוש ברוך הוא וילמד מדביקות אשתו הגשמיות, אם רואה שיש לו דביקות והנאה בתענוג כזה, הכלה ונאבד לשעה קלה ומעוטת, איך לא ידבק נפשו באל וירגיש בפנימיות מחשבתו תענוג כל התענוגים העומדת לעולמי עד, ונותנת לו חיים בעלמא דין ובעלמא דאתי.

 

כי זה כל האדם בעניני עובדותיו ופעולותיו הגשמיות, להשיג מחמתם אורות רוחניות, והכלל שיראה שלא יקבל הנאה לעצמו כי אם מה שיגיע צד הנאה לבורא עולם, וזולת זה מדחה ממנו בשתי ידים, ובודאי אם כן מעשיו גורם יחודים בפרטי מעשיו, וכמוזכר למעלה ונתתי בריתי בבשרכם לברית עולם, לא נתתי לכם בחינת בריתי הרשום בבשרכם, כי אם להתעורר מחמת זה ברית עולם צדיק יסוד עולם, להוריד שפע וברכה בכל העולמות מרום המעלות עד סוף המדריגות, וכמבואר לנו למעלה פירוש הפסוק בן פורת יוסף (בראשית מט, כב) ותרגום ברי דיסגי יוסף, והמובן מי הוא זה המכונה בשם בן להקדוש ברוך הוא, מי שמרבה ומגדל מעובדותיו ופעולותיו הקמת ברית עליון להשפיע שפע וברכה בכל העולמות כמבואר.

[אור המאיר שמות פרשת משפטים]