דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

 (א) ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים:

(ב) ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד:

(ג) ויפל אברם על פניו וידבר אתו א-להים לאמר:

(ד) אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים:

(ה) ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך:

(ו) והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו:

(ז) והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לא-להים ולזרעך אחריך:

(ח) ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לא-להים:

(ט) ויאמר א-להים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם:

(י) זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר:

(יא) ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם:

(יב) ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא:

(יג) המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם:

(יד) וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר:

(כג)ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו א-להים:

(כד) ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו:

(כה) וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו:

(כו) בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו:

(כז) וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו:  

 

וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא: וביום השמיני ימול בשר ערלתו: