הדפסה
כניסות: 1868


...דאב הוא נקרא שורש הבן שמוליד אותו, והולד הוא מהשכל, דזרע נמשך מהמוח (עי' עץ חיים שער מוחין דצלם פ"ו), דשם משכן השכל, ומהאי טעמא כשהאב מקדש שכלו בעת הזיוג, אזי הזרע נמשך מהשכל שלו ומוליד הבן ומשרה קדושה בהבן (עי' זוה"ק ח"א קל, ב).

[קדושת לוי, בראשית, לך לך]